ПРАВИЛА НА НАГРАДНА ИГРА

„Есенска кампања 2023“

 

Согласно член 125 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (Службен Весник на Република Македонија број 24/2011 со сите измени и дополнувања) се утврдуваат следните правила на наградната игра:

 

ОРГАНИЗАТОР

 

Член 1

Организатор на наградната игра „Есенска кампања 2023“ („Наградна игра”) е Финансиско друштво М КЕШ Македонија Дооел Скопје, со регистрирано седиште на ул. Пајак бр. 9, 1000 Скопје, со ЕМБС 6992960 („Организатор”), а во согласност со овие официјални правила на Наградната игра („Официјални правила“).

 

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 2

Наградната игра има за цел рекламирање на производите и услугите кои ги нуди Организаторот и тоа: М Сејф; М Фикс; М Сток; и М Бизнис.

 

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ОПИС НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 3

Официјалното име на Наградната игра е „Есенска кампања 2023“.

 

Наградната игра се организира за сите корисници на кредит врз основа на склучен договор за кредит со Организаторот.

 

Наградната игра ќе се приредува на територијата на Република Северна Македонија, а се организира за сите полнолетни физички лица – државјани на Република Северна Македонија, кои имаат склучено Договор за кредит на сите продажни места на Организаторот.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 4

Наградната игра ќе започне на 01.09.2023 година и ќе трае заклучно со 31.10.2023 година за кредити издадени заклучно до 19:00 часот и истата ќе се одвива во 9 (девет) кола.

 

ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ДЕЛ ОД НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 5

Во Наградната игра ќе учествуваат производите кои Организаторот ги нуди на територија на Република Северна Македонија и тоа:

-        М СЕЈФ кредит во износ од 12.000,00 до 100.000,00 денари;

-        М ФИКС кредит во износ од 4.000,00 до 75.000,00 денари;

-        М СТОК наменски кредит во износ од 3.000,00 до 65.000,00 денари; и

-        М БИЗНИС кредит во износ од 60.000,00 до 250.000,00 денари.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 6

Право на учество во Наградната игра имаат сите полнолетни физички лица – државјани на Република Северна Македонија, кои ќе имаат склучено договор за кредит со Организаторот во периодот од 01.09.2023 година до 31.10.2023 година за кредити издадени заклучно до 19:00 часот („Учесник“);

 

Секој корисник на кредит кој ќе склучи договор за кредит со Организаторот во периодот од 01.09.2023 година до 31.10.2023 за кредити издадени заклучно до 19:00 часот, автоматски се стекнува со право на учество во наградната игра;

 

Склучениот договор за кредит претставува потврда врз основа на која Учесникот се стекнува со право на учество во Наградната игра. Организаторот определува системски број на секој склучен договор за кредит и при извлекувањето, добитникот ќе биде извлечен по бројот на склучениот договор.

 

МЕХАНИЗАМ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 7

Наградната игра ќе се спроведува по механизам за учество на начин што еден склучен договор за кредит со Организаторот претставува една шанса за извлекување, односно секој склучен договор за кредит во периодот за кој се спроведува Наградната игра носи по една шанса за извлекување.

 

ФОНД НА НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 8

Вкупниот број на награди е 45, а вкупната вредност на наградниот фонд е 225.000,00 денари.

 

Наградите кои ќе бидат додеделени во Наградната игра се ограничени и нема да бидат доделени повеќе награди од оние кои се определени со правилата на Наградната игра.

 

ВРЕДНОСТ И ОПИС НА НАГРАДИТЕ

Член 9

Во Наградната игра ќе бидат доделени следните награди:

 

¾     Парични награди во висина од 5.000,00 денари – 45 добитници.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 10

Услов за учество во Наградната игра е потпишан договор за кредит од Учесникот и Организаторот, склучен во периодот од 01.09.2023 година до 31.10.2023 година за кредити издадени заклучно до 19:00 часот;

 

Учесниците имаат право на учество во Наградната игра единствено доколку ги почитуваат Правилата на Наградната игра.

 

ДАНОЦИ, РАЗМЕНА И ОДГОВОРНОСТ КОН НАГРАДАТА

 

Член 11

Организаторот е одговорен за пресметка и плаќање на данокот на личен доход согласно Законот за данокот на личен доход;

 

Наградата не може да се размени за било која друга награда;

 

Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на наградата, како и плаќање на штети поврзани со нејзиното користење.

 

ОТКАЖУВАЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 12

Организаторот има право да ја откаже Наградната игра во било која фаза, со поднесување на образложено барање за повлекувањето и по добивање на одобрение од Министерството за финансии, со известување до јавноста преку дневен печат, доколку настапи штетна последица предизвикана поради виша сила.

 

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

Член 13

Организаторот во целост ќе ги почитува одредбите од Законот за заштита на личните податоци и во текот на траењето на Наградната игра ќе го почитува правото на заштита на личните податоци на учесниците во Наградната игра;

 

Организаторот има право личните податоци на добитниците да ги користи во своите идни маркетинг активности по претходно добиена писмена согласност од страна на добитникот за користење на неговите лични податоци, а во согласност со Правилата на Наградната игра;

 

Со самото учество во Наградната игра, учесникот се согласува доколку биде извлечен за наградата неговите лични податоци да бидат јавно објавени и да бидат обработувани за маркетинг цели, со дополнителна согласност Организаторот да врши фотографирање и снимање при доделување на наградата, и да биде вршено емитување на видео снимки и објавување на фотографии од ликот и местото на доделување на наградата и тоа на веб страната на Организаторот, телевизија, интернет и други електронски средства за времетраењето на наградната игра, при објавување и доделување на наградите и по завршување на Наградната игра.

 

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Член 14

Извлекувањето на наградите ќе се врши на адресата на регистрираното седиште на Друштвото со адреса на ул. Пајак бр. 9, 1000 Скопје и тоа:

 

-         Прво коло на 08.09.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за периодот од 01.09.2023 година до 07.09.2023 година;

-         Второ коло на 15.09.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени  5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за периодот од 01.09.2023 година до 14.09.2023 година;

-         Трето коло на 22.09.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени  5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за периодот од 01.09.2023 година до 21.09.2023 година;

-         Четврто коло на 29.09.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за периодот од 01.09.2023 година до 28.09.2023 година;

-         Петто коло на 06.10.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за период од 01.09.2023 година до 05.10.2023 година;

-         Шесто коло на 13.10.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за период од 01.09.2023 година до 12.10.2023 година;

-         Седмо коло на 20.10.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за период од 01.09.2023 година до 19.10.2023 година;

-         Осмо коло на 27.10.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за период од 01.09.2023 година до 26.10.2023 година;

-         Деветто коло на 01.11.2023 година во 12:00 часот на кое ќе бидат извлечени 5 добитници на по 5.000,00 денари кои имаат аплицирано за период од 01.09.2023 година до 31.10.2023 година

 

Извлекувањето ќе се врши по случаен избор, преку софтверска програма на сите склучени договори со право на учество во Наградната игра;

 

При извлекувањето, ќе бидат користени броевите на договорите кои Организаторот системски ги определува за секој договор, а нема да бидат користени останатите податоци на учесниците;

 

Извлекувањето на наградите  ќе се врши во присуство на комисија која ќе биде составена од три члена и тоа:

 

*Претставник од органот на управување на Организаторот;

*Претставник од административниот сектор на Организаторот; и

*Надворешен соработник;

 

На извлекувањето за наградите ќе бидат извлечени 45 добитника на награда и 45 резервни добитника. Доколку се појави пречка за доделување на наградата, наградата ќе се додели на резервниот добитник.

 

Право на учество во секое следно коло ќе имаат сите кандидати кои не биле извлечени во некое од претходните кола и така се до одржување на последното коло.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Член 15

Списокот на добитници ќе биде објавен во рок од 3 (три) дена од денот на извлекувањето на веб – страната на Организаторот www.mcash.mk;

 

Организаторот телефонски ќе ги извести добитниците за добиената награда, на телефонските броеви кои се наведени за учесниците при склучување на Договорот;

 

Доколку не може да се оствари контакт на телефонските броеви, Организаторот ќе го извести добитникот по електронска пошта на адресите кои се наведени при склучувањето на Договорот;

 

Доколку Организаторот не може да оствари контакт со добитникот на телефонските броеви и на електронската пошта, добитникот ќе бидат известен по пошта на домашната адреса наведена во склучениот Договор;

 

Доколку Организаторот не може да оствари контакт со добитникот на ниту еден од начините наведени погоре, наградата ќе биде доделена на резервниот добитник.

 

ПОДИГНУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Член 16

Добитникот на наградата е должен во рок од 30 (триесет) дена од објавувањето на списокот на добитникот на веб – страната на Организаторот да ја прифати наградата;

 

Доколку организаторот поради недостапност на добитникот или поради друга спреченоста на добитникот не може да изврши достава на наградата, или пак доколку добитникот одбива да ја прими наградата на адресата на која му се доставува, наградата може да ја подигне во рокот од став 1 на овој член во седиштето на организаторот на ул. Пајак 9, 1000, Скопје;

 

Легитимирањето на добитникот при доставување на наградата ќе се врши со приложување на лична карта и увид во истата од страна на претставници на Организаторот;

 

Организаторот на Наградната игра е должен да му достави на добитникот на наградата примерок од пресметката за аконтација на данокот како и податок за платена аконтација;

 

Со конечната реализација на наградите престануваат сите обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитникот.

 

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ СО ПРАВИЛАТА НА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 17

Правилата на Наградната игра во целост ќе бидат објавени на веб – страната на Организаторот, www.mcash.mk, по добивањето на дозволата за организирање на наградна игра од Министерството за финансии на Република Северна Македонија, а пред почетокот на Наградната игра.

 

ПРАВО НА ПРИГОВОР

 

Член 18

Незадоволниот учесник во Наградната игра има право да вложи приговор во рок од 3 (три) дена по објавувањето на списокот  на добитници на веб – страната, во писмена форма до Организаторот на Наградната игра, кој е должен да одговори на приговорот во рок од 3 (три) дена по приемот на приговорот;

 

Во случај на спор помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра надлежен е Основниот граѓански суд во Скопје.

 

ЗАБРАНА ЗА УЧЕСТВО

 

Член 19

Во Наградната игра немаат право на учество лица вработени во Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје и во правните лица кои учествуваат во организирање на Наградната игра, вклучувајќи ги и членовите на нивните потесни семејства и тоа: родител, дете, брат, сестра и брачен другар.

 

ДРУГИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАГРАДНАТА ИГРА

 

Член 20

За известување за Наградната игра ќе бидат користени ТВ спотови, радио пораки и реклами, билборди, постери, огласи во печатени медиуми, интернет огласување, промоција преку социјални мрежи, настани, соопштенија, изјави и други промотивни активности.

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21

Со исполнување на Правилата на наградната игра, учесниците ги прифаќаат одредбите од овие правила. Овие правила ќе се применуваат по добивањето на дозволата од Министерството за финансии на Република Северна Македонија и по нивното објавување.

 

Скопје, 10.08.2023 година