ТАРИФНИК

На ФД „М Кеш Македонија“ ДООЕЛ, Скопје

(во сила од 29.07.2023 г.)

 

  1. Финансиски консултантски услуги

       I.         1.1. Опис на услугата

М Кеш Македонија ДООЕЛ обезбедува финансиски советодавни услуги на физички лица (потрошувачи) поврзани со финансиските активности на финансиската компанија, кои вклучуваат:

-          Анализа на обврските на потрошувачот и совети за оптимизирање на неговата финансиска стабилност;

-          Понуда на трите најпогодни за потрошувачите можности за позајмување од портфолиото на „М Кеш Македонија“ ДООЕЛ;

-          Совети за можно намалување на обврските на потрошувачот според неговиот финансиски статус и историја;

-          Совети за зголемување на личните заштеди и заштедата на домаќинството;

-          Совети за планирани идни инвестиции, за чија реализација му е потребен заем на клиентот.

Специфичната содржина на финансиската советодавна услуга целосно зависи од информациите дадени од корисникот. Услугата може да се обезбеди и писмено и усно.

Условите за обезбедување на услугата и за исплата на надоместокот што го доставува потрошувачот се решаваат со договор меѓу страните.

2.2. Износ на надоместокот за услугата за финансиски консултации

За извршената услуга за финансиски консултации, корисникот му должи на „М Кеш Македонија“ ДООЕЛ надоместок во износ како што следува:

Рок на обезбедување на услуги

Висина на надоместокот за финансиски консултации

1 месец

400 денари + 15% од финансираната сума

2 месеци

500 денари + 21.5% од финансираната сума

3 месеци

600 денари + 28% од финансираната сума

4 месеци

700 денари + 34.5% од финансираната сума

5 месеци

800 денари + 41% од финансираната сума

6 месеци

900 денари + 47.5% од финансираната сума

7 месеци

1000 денари + 50.5% од финансираната сума

8 месеци

1100 денари + 56.5% од финансираната сума

9 месеци

60% од финансираната сума

10 месеци

60% од финансираната сума

11 месеци

60% од финансираната сума

12 месеци

60% од финансираната сума

За еднократна употреба на услугата

1890 денари

 За користење на услугата за финансиски консултации, при користење на ВИП продукт, наменет за ВИП клиенти, корисникот му должи на „М Кеш Македонија“ ДООЕЛ надоместок во износ како што следува:

 

Рок на обезбедување на услуги

Висина на надоместокот за финансиски консултации

1 месец

400 денари + 15% од финансираната сума

2 месеци

500 денари + 21.5% од финансираната сума

3 месеци

600 денари + 28% од финансираната сума

4 месеци

700 денари + 34.5% од финансираната сума

5 месеци

800 денари + 36% од финансираната сума

6 месеци

900 денари + 42.5% од финансираната сума

7 месеци

1000 денари + 45.5% од финансираната сума

8 месеци

1100 денари + 51.5% од финансираната сума

9 месеци

58% од финансираната сума

10 месеци

60% од финансираната сума

11 месеци

60% од финансираната сума

12 месеци

60% од финансираната сума

За еднократна употреба на услугата

1890 денари